13.08.22

Kære forældre til OCD 2022
medlemmer

Der afholdes ordinær generalforsamling i Optimist Class Denmark (OCD) i forbindelse med Dansk Sejlunion Ungdoms DM 2022
i Lemvig.

Tidspunkt: Lørdag den 10. september 2022 kl 17:00.
Mødested vil blive offentliggjort senest fredag d 9.9.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning for 2021/22
4. Årsregnskab 2021
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
6. Indkomne forslag
7.. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af øvrig bestyrelse samt to suppleanter
10. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
11. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent.
Ifølge OCD’s vedtægter §7 skal der vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

Ad. 2. Valg af referent
Ifølge OCD’s vedtægter §7 skal der udarbejdes protokol/referat fra generalforsamlingen. Protokol/referat godkendes af dirigent til offentliggørelse senest 4 uger efter generalforsamlingen. Der skal derfor udpeges en referent.

Send gerne besked pr mail, såfremt du ønsker at agere dirigent til generalforsamlingen.

Ad. 4. Årsregnskab 2021
Det behørigt påtegnede regnskab vil blive gennemgået på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes §10. Det vil være muligt at stille spørgsmål til regnskabet.

Ad. 7. Indkomne forslag - Medlemmer bedes indsende forslag til bestyrelsen i hht. gældende frister jvf. Vedtægterne.

06.06.22

Forårsranglisten er opdateret.

Stort tillykke til alle sejlere.

Husk der er masser af aktiviteter i klubberne sommeren over.

God vind til alle.

 

18 Maj 2022

Opdaterede statutter for hold-EM opdateret pr 18.05.22

Nyt fra Optimist Class Denmark omkring udtagelse til NM, EM og VM i 2020

15. Januar 2020 I HHT. STATUTTERNES PUNKT 3 FOR BEREGNING AF RANGLISTER OG UDTAGELSE TIL INTERNATIONALE MESTERSKABER MEDDELES HERMED HVILKE STÆVNER DER INDGÅR I FORÅRS- OG EFTERÅRSRANGLISTEN i 2020: 3.1